+420 607 281 675

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 • Vzájemný vztah a právní poměr mezi Mgr. Radoslavem Niče, IČ 76078396 (dále jen „Zhotovitel”) a „Zadavatelem” - fyzická, či právnická osoba (podle OZ 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) je upraven v těchto Obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy.

2. Objednávka

 • Objednávka, přijata jakoukoli formou, se stává závaznou po obdržení zálohové částky.
 • Zadavatel je povinen dodat podklady pro výrobu v elektronické formě - emailem, na cd, na flash disku atd... Pokud Zadavatel dodá podklady v jiné, než elektronické formě, má Zhotovitel právo účtovat si poplatek za zpracování podkladů.
 • Objednávky, jejichž celková cena přesáhne částku 15 000 Kč, budou stvrzeny smlouvou o díle, ve které budou přesně vymezené cíle projektu.

3. Všeobecná ustanovení a cena

 • Zhotovitel zahájí výrobu po obdržení obdržení podkladů a uhrazení zálohové částky.
 • Zhotovitel, pokud není stanoveno jinak, předloží Zadavateli nejpozději do 10 dní od zahájení výroby průběžný výsledek práce ke korekci. Zadavatel vyjádří své námitky, dle kterých Zhotovitel práci upraví. Pokud má Zadavatel pouze menší připomínky, které by neznamenaly předělání celého konceptu, budou odstraněny nejpozději do 10 dní. Podstatné změny konceptu mohou být zpoplatněny nad rámec ceny objednávky. Zda je změna podstatná určí Zhotovitel.
 • Po dokončení práce má Zadavatel právo na drobné změny po dobu jednoho týdne od dokončení výroby.
 • Po dokončení práce Zhotovitel předá Zadavateli výslednou práci se všemi smluvenými náležitostmi. Zadavatel má následně povinnost sdělit Zhotoviteli fakturační údaje, na jejichž základě mu bude vystavena faktura.
 • Celková cena objednávky je předem oznámena Zadavateli. Zadavatel se zavazuje uhradit zálohu ve výši 50% z celkové ceny před zahájením prací. Zbývající část je uhrazena po dokončení a předání práce.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo prezentovat výsledné práce v rámci referencí.

4. Reklamace a odpovědnost za vady

 • Zhotovitel se zavazuje své závazky plnit svědomitě a své služby poskytovat v souladu se zákony České republiky a mezinárodně platnými předpisy.
 • Zhotovitel je zodpovědný za provedené služby po stránce technické a funkční, po stránce obsahové je odpovědný v plném rozsahu Zadavatel, stejně tak Zadavatel plně odpovídá za obsahovou stránku předávaných podkladů určených k publikování tak, aby nebyla v rozporu s obecně platnými zákony ČR.
 • Zadavatel bere na vědomí, že webhostingové služby poskytují třetí osoby a proto není Zhotovitel zodpovědný za případné škody, vzniklé výpadky serveru, nebo jinými problémy spojenými s webhostingem.
 • Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za výsledky své práce a na funkčnost svých produktů poskytnout 5 měsíční záruční lhůtu. Zadavatel, je povinen zjištěné vady Zhotoviteli nahlásit bezprostředně po jejich zjištění, následně je Zhotovitel povinen zajistit nápravu reklamačních vad nejdéle do 10 dnů. Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny konáním Zadavatele.
 • V případě, že reklamovaná vada není Zhotovitelem včas a řádně odstraněna, má Zadavatel právo na přiměřenou slevu z ceny. Zadavatel nemá právo na slevu z ceny, pokud neumožní Zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu nebo neposkytne potřebnou součinnost a potřebné informace.
 • V případě neoprávněné reklamace se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli servisní zásah a vzniklé náklady v plné výši, není součástí měsíčních plateb. Za reklamaci se také nepovažují drobné úpravy a doplnění, které nejsou v podkladech pro výrobu.

5. Odstoupení od smlouvy

 • Zadavatel má právo na odstoupení od smlouvy po předložení průběžné práce ke korekci. V případě odstoupení od smlouvy nebude Zadavateli navrácena zálohová částka.
 • Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Zadavatel porušuje tyto obchodní podmínky, popř. pokud Zadavatel po opakované výzvě se Zhotovitelem nekomunikuje. Dojde-li k takovému odstoupení, je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškerou vzniklou škodu s tímto spojenou, zejména pak vynaložené náklady a ušlý zisk.

6. Zpracování osobních údajů

7. Závěrečná ustanovení

 • Těmito obchodními podmínkami se řídí smluvní vztah mezi Zadavatelem a Zhotovitelem který vzniká na základě závazné objednávky, popř. na základě smlouvy o díle.
 • Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek se netýká Zadavatelů, jejichž objednávka byla přijata před datem změny.
 • Obě strany prohlašují, že na tyto obchodní podmínky přistupují na základě svobodné vůle a zdravého úsudku.